موضوعات درس پروژه:

1- طراحی نرم افزار اتوماسیون مدیریت و حسابداری شرکت ها و سازمان ها با استفاده از #C و پایگاه داده SQL

2- طراحی نرم افزار اتوماسیون مدیریت و حسابداری شرکت ها و سازمان ها تحت شبکه با استفاده از ASP و پایگاه داده SQL

3- طراحی نرم افزار اتوماسیون مدیریت کتابخانه دانشگاه پیام نور جهرم(2 نفره)

4- طراحی پیشرفته سایت

5- موضوعات تحقیقاتی